Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2012

letswalk
Potrzebuję łóżka, herbaty, laptopa i deszczu za oknem. I mnóstwa czasu, który mogłabym na to poświęcić. Bez szkoły, bez ludzi, bez stresu. bez makijażu, ułożonych włosów i w piżamie.
A jak już bym się znudziła to bym poszła spać. I chciałabym snu takiego głębokiego, błogiego i ciepłego. Nie urywanego, nerwowego, poprzedzonego irytującą bezsennością. Po prostu chcę spokoju.
Proszę?
Reposted fromoddychanie oddychanie viakatalama katalama
letswalk
9733 125c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viakatalama katalama
letswalk
letswalk
7025 1737
Reposted fromyoo yoo viayoungbllood youngbllood
letswalk
3966 10e1
Reposted frominwigilatorka inwigilatorka
letswalk
Reposted fromkornea kornea viaJulaHeart JulaHeart

October 20 2012

letswalk
3246 7a87
Reposted fromcaramina caramina viaesti esti
letswalk
Nadzieja - to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— S. King

October 17 2012

letswalk
6425 19ed
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaweheartit weheartit
letswalk
3239 28fc
letswalk
letswalk
4227 4a0d 500
tumbrl
Reposted fromdice dice viainwigilatorka inwigilatorka
letswalk
4781 333c
letswalk
9566 de14

June 01 2012

letswalk
4296 db98
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viadiedrunk diedrunk

May 19 2012

letswalk
9306 f0d5 500
Reposted fromvctyrd13 vctyrd13

May 10 2012

letswalk
3530 44b3 500
Reposted byaaaddicted aaaddicted
letswalk
3527 5225
letswalk
letswalk
Obiecaj tylko, że zaprosisz mnie w przyszłości na swój ślub.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaaaddicted aaaddicted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl